September 14, 2020

Gedicht "Waakhond" door Rob Knetsch


August 31, 2020

Gedicht "Peper en zout" door Rob Knetsch


August 17, 2020

Gedicht "Zonder jou" door Rob Knetsch


August 3, 2020

Gedicht "Geef mij de nacht" door Rob Knetsch


July 20, 2020

Gedicht "Hopend" door Rob Knetsch


July 6, 2020

Gedicht "Innerlijk gezwoeg" door Rob Knetsch


June 22, 2020

Gedicht "Uitzicht loos" door Rob Knetsch


June 8, 2020

Gedicht "Het slijt heus wel" door Rob Knetsch