June 22, 2020

Gedicht "Uitzicht loos" door Rob Knetsch


June 8, 2020

Gedicht "Het slijt heus wel" door Rob Knetsch


May 25, 2020

Gedicht "Afwasbaar" door Rob Knetsch


May 11, 2020

Gedicht "Dit, als zegen" door Rob Knetsch


April 27, 2020

Gedicht "Slechts een letter" door Rob Knetsch


April 13, 2020

Gedicht "65plus" door Rob Knetsch


March 30, 2020

Gedicht "Onvermogelijk" door Rob Knetsch


March 16, 2020

Gedicht "Zakenman" door Rob Knetsch